Naziv predmeta: Hispanoamerički roman 20. veka
Šifra predmeta:
Status: IP
Broj kredita: 9
Godina studija: VI ili VII
Trajanje: jedan semestar (zimski)
Nastavnik: dr Dalibor Soldatić, redovni profesor