Naziv predmeta: Metodička praksa – hospitovanje
Šifra predmeta: 1514508
Status: IP
Broj kredita: 6 (PPM)
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Profesorke: dr Ana Jovanović, vanredna profesorka, Ivana Georgijev


Cilj predmeta:
Cilj stručne prakse je sticanje kompetencija iz područja pripreme, organizacije i izvođenja nastave španskog jezika na osnovu neposrednog uvida u nastavni proces i učešća u realizovanju nastave španskog jezika. Studentkije i studenti će biti osposobljeni da prepoznaju, analiziraju i primene različite tehnike nastavnog rada, kao i da ocene uspešnost u primeni osnovnih metodičkih principa. Studentkinje i studenti razvijaju osećaj profesionalne odgovornosti, kao i sposobnost samoprocene nastavničke kompetencije.


Opis predmeta:

Tokom metodičke prakse studentkinje i studenti će steći svoja prva iskustva u radu sa većim brojem osoba u jednom odeljenju (što je jedan od zadatih uslova našeg formalnog obrazovanja), o strategijama koje nastavnica/nastavnik mora primenjivati kako bi adekvatno pristupili svakoj mladoj osobi u datom odeljenju, kao i o odnosu između uzrasta, kognitivnog razvoja ličnih i grupnih interesovanja učenica i učenika i gradiva koje se obrađuje prema nastavnom planu i programu. Studentkinje i studenti će se naći u situaciji da kritički sagledavaju planove i programe, nasatvni materijal, rad nastavnica i nastavnika čije časove pohađaju, odnosno da porede svoja dosadašnja znanja iz oblasti lingvodidaktike sa realnom situacijom u učionici i da dođu do vlastitih pretpostavki i zaključaka o nastavnom procesu.

Metodička praksa podrazumeva hospitovanje u osnovnoj ili srednjoj školi i učešće u nastavi španskog jezika na Katedri za iberijske studije.


Hospitovanje

Tokom hospitovanja, studentkinje i studenti će pratiti nastavu španskog jezika u osnovnoj ili srednjoj školi i realizovati jedan samostalan čas.
Zadaci u okviru hospitovanja:

  • Pohađanje 16 časova u osnovnoj ili srednjoj školi po izboru;
  • Redovno vođenje dnevnika metodičke prakse;
  • Priprema za učestvovanje u nastavi u dogovoru sa profesorkom;
  • Učestvovanje u nastavi u dogovoru sa mentorkom ili mentorom;
  • Učestvovanje u dopunskoj i/ili dodatnoj nastavi u dogovoru sa mentorkom ili mentorom, kao i učešće u vannastavnim aktivnostima;
  • Uvid u nastavnu dokumentaciju (popunjavanje dnevnika, izrada globalnog i operativnog plana, godišnjih i mesečnih planova nastavnika i sl.).


Učešće u nastavi pod mentorstvom

Studentkinje i studenti će biti direktno uključeni u nastavu španskog jezika na fakultetu u okviru predmeta Savremeni španski jezik G1-G8.
Zadaci u okviru nastave pod mentorstvom podrazumevaju sledeće aktivnosti:
Redovno učešće u nastavi na predviđenom predmetu tokom akademske godine (jedan dvočas nedeljno);
Asitencija pri realizaciji aktivnosti na predviđenom predmetu;
Asistencija pri evaluaciji na predviđenom predmetu.
 

Evaluacija

Hospitovanje: 40%
Redovno prisustvo na časovima u školama i vođenje Dnevnika metodičke prakse: 30%
Priprema i održavanje samostalnog časa: 10%

Učešće u nastavi pod mentorstvom: 60%
Redovni dolasci na časove i učešće u nastavi: 40%
Dnevnik metodičke prakse: 20%

U okviru nastave pod mentorstvom, studenkinja ili student može da izostane sa jednog dvočasa (90 min.) tokom semestra, uz obavezne konsultacije s profesorkom i odgovornim nastavnikom na predmetu.

Raspodela ocene: Ukupno: 100%


Bodovna skala:

Ocena

Značenje ocene

Broj poena

10

odlična/odličan

91-100

9

odlična/odličan

81-90

8

vrlo dobra/vrlo dobar

71-80

7

dobra/dobar

61-70

6

dovoljna/dovoljan

51-60

(5)

nije položila/nije položio

do 50