Naziv predmeta: Specijalne teme iz primenjene lingvistike
Šifra predmeta: 1515510
Status: IP
Broj kredita: 6 (PPM)
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Nastavnik: dr Ana Jovanović
E-mail: anajovano@gmail.com
(U polju subject poruke obavezno navesti ime i prezime, naziv predmeta i temu poruke!!!)


Cilj predmeta
Razvijanje teorijskih znanja i metodološkog aparatusa za primenu postulata primenjene lingvistike u nastavnoj praksi. U okviru ovog predmeta bavićemo se različitim individualnim i društvenim faktorima koji utiču na proces učenja i usvajanja stranih jezika kako bismo došli do teorijski zasnovanih i kreativnih rešenja kojima se unapređuje nastava stranih jezika. Sem toga, razvijaju se osnovna teorijska i praktična znanja neophodna za samostalno istraživanje individualnih faktora u učenju stranih jezika.


Sadržaj predmeta

Učenje i usvajanje stranih jezika; individualne razlike u učenju jezika; uzrast; inteligencije; jezička sposobnost; odlike ličnosti; kognitivni stilovi i stilovi učenja; strategije u učenju jezika; anksioznost; motivacija; društveni faktori koji utiču na usvajanje/ učenje stranog jezika; uverenja, stavovi, ideologije.


Evaluacija

Predispitne obaveze i konačna ocena
Učešće na času: 10%
Rad u paru ili manjoj grupi na pripremi materijala za učenje jezika, četiri zadatka: 4 x 5%, ukupno 20%
Kritičkiprikaz pojmova: 20%
Prezentacija završnog rada: 10%
Završni rad: 40%
Ukupno: 100%

Ukoliko studentkinja/student napravi više od 3 izostanka tokom semestra, gubi pravo na polaganje završnog ispita.


Lliteratura

  • Dörnyei, Zoltán. 2005. The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
  • Gregerson, Tammy and Peter D. MacIntyre. 2014. Capitalizing on Language Learners’ Individuality. Bristol/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters.
  • Hyltenstam, Kenneth and NiclasAbrahamsson. 2003. Maturational constraints in SLA. In: Second language acqusition, ed. by C. J. Doughty and M. H. Long. Oxford: Blackwell Publishing, 539-588.
  • Dörnyei, Zoltán and Peter Skehan. 2003. Individual differences in second language learning. In: Second language acqusition, ed. by C. J. Doughty and M. H. Long. Oxford: Blackwell Publishing, 589-630.
  • Consejo de Europa. 2002. Marco de Referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. Madrid: Instituto Cervantes. / Council of Europe. 2001. Common European Framework for Languages: learning, teaching assessment. Cambridge University Press.
  • Arnold, Jane (ed.). 2000. La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Madrid: CambridgeUniversity Press.
  • Jovanovic, Ana. 2016. Waking up from the university dream: Intersection of educational ideologies and professional identity construction. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
  • Часописи и интернет извори: Домаћи и страни научни и стручни текстови у којима се говори о проблему индивидуалних разлика у учењу страних језика


Predispitne obaveze i završni rad

Učešće: Imaćete obavezu da dolazite pripremljeni na čas kako biste mogli aktivno da učestvuju u diskusiji i zadacima. (10%)

Rad na izradi materijala: U dogovoru sa profesorkom, odabraćete oblast iz koje želite da pripremite nastavne aktivnosti uzimajući u obzir specifične individualne razlike učenika. Za svaki zadatak je potrebno pripremiti aktivnost koja će uključiti jezički imput u audio-vizuelnom ili tekstualnom formatu, pod-aktivnosti pre obrade materijala, pod-aktivnosti posle obrade materijala i prateća vežbanja za proveru stečenih znanja. Uz svaku aktivnost je potrebno priložiti list na kome ćete navesti kompetenciju koju razvijate, ciljnu grupu (uzrast i nivo znanja ciljnog jezika), predviđeno vreme za obavljanje aktivnosti i metodičko uputstvo za učenice/učenike i nastavnice/nastavnike. Primer pripremnog lista se nalazi na Moodle platformi za ovaj predmet. (20%)

Kritički prikaz pojmova: U pretposlednjoj nedelji semestra ćete dobiti ispitna pitanja, a na raspolaganju ćete imati nedelju dana da u skladu sa datim uputstvima, uz konsultovanje i adekvatno navođenje relevantnih izvora, napišete kritički prikaz zadatih pojmova i fenomena. (20%)

Prezentacija: Prezentacijom ćete predstaviti temu svog završnog rada i način na koji ste planirali da je obradite. Prezentacije treba da posluže kao osnova za diskusiju na času. (10%)


Završni rad

Do 10 autorskih kucanih strana (18.000 slovnih znakova sa razmakom) sa odgovarajućom bibliografijom na temu iz primenjene lingvistike u dogovoru sa nastavnikom. Rad se priprema i piše u skladu sa Priručnikom iz akademskog pisanja koji se nalazi u biblioteci i na sajtu Katedre. (40%)


NAPOMENA:
U svim tekstovima (portfolio, kritički prikaz, seminarski rad) studentkinje i studenti moraju navesti izvore koje citiraju (autora, godinu izdanja, naslov dela, mesto izdanja, izdavačku kuću i stranice sa kojih je citat preuzet) na način koji propisuje Priručnik iz akademskog pisanja, naveden u listi referenci za predmet. U suprotnom, radovi će se tretirati kao plagijati. Plagijat je naučno, umetničko ili drugo delo nastalo neetičnim i nezakonitim delimičnim ili potpunim prisvajanjem tuđe autorske svojine bez navođenja izvora. Izvor koji se citira mogu biti kako objavljena dela (knjige, časopisi, novine, veb prezentacije, filmovi, fotografije, slike, udžbenici, elektronski korpusi i slično), tako i neobjavljena dela (predavanja, beleške, hendauti, govori, radovi drugih studentkinja i studenata ili trećih lica i slično). Radovi-plagijati boduju se sa 0 poena.


Uslov za pohađanje predmeta
Ostvaren obim studija od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Položeni predmeti Primenjena lingvistika i nastava španskog jezika 1 i Primenjena lingvistika i nastava španskog jezika 2 (ili srodni predmeti na drugim katedrama) na osnovnim studijama, ili dogovor sa profesorkom.