Naziv predmeta: Primenjena lingvistika i nastava španskog jezika 1
Tip predmeta: IP
Godina studija: IV
Semestar: 7.
Broj ESPB bodova: 3
Šifra: 0915807
Grupa predmeta: TM
Profesorka: dr Ana Jovanović
Saradnica: Ivana Georgijev


Cilj predmeta:

U okviru ovog predmeta studenti će razviti osnovna teorijska znanja o pristupima i metodima u nastavi stranih jezika, s fokusom na pregled najuticajnijih metoda kroz istoriju i na osnovne postavke savremenog pristupa nastavi stranih jezika.


Literatura:

  • Consejo de Europa. 2002. Marco de Referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. Madrid: Instituto Cervantes. / Council of Europe. 2001. Common European Framework for Languages: learning, teaching assessment. Cambridge University Press.
  • Durbaba, Olivera. 2011. Teorija i praksa učenja i nastave stranih jezika. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Larsen-Freeman, Diane. 2000. Techiniques and principles in language teaching. Oxford: Oxford University Press.
  • Richards, Jack C. & Theodore S. Rodgers. 2001. Enfoques y métodos en la enseñanza de lenguas. Madrid: Cambridge University Press.
  • Sánchez, Aquilino. 1997. Los métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid: SGEL.
  • Savić, Jelena M. 1996. „Komunikativna kompetencija u nastavi stranih jezika“, Glossa: II (1): 27-34.
  • Vučo, Julijana. 2009. Kako se učio jezik. Pogled u istriju glotodidaktike od prapočetka do Drugog svetskog rata. Beograd: Filološki fakultet.


Evaluacija:   

Učešće, testovi i zadaci: 40%
Seminarski rad: 20%
Završni ispit: 40%
Ukupno: 100%


Bodovna skala:

PUNTOS

CALIFICACIÓN

NOTA FINAL

91-100

EXCELENTE

10

81-90

SOBRESALIENTE

9

71-80

NOTABLE

8

61-70

BIEN

7

51-60

APROBADO

6

0-50

NO APROBADO

5


Učešće, testovi i zadaci:

Studentkinje i studenti imaju obavezu da dolaze pripremljeni na čas kako bi mogli aktivno da učestvuju u diskusiji i zadacima. Osim učešća na aktivnostima časa, očekuje se i redovan doprinos na forumu. (10 poena)
Studentkinje i studenti će raditi dva testa tokom semestra čiji je cilj provera razumevanja osnovnih pojmova i fenomena uvedenih tokom kursa. (10 poena)
Studentkinje i studenti će u grupama od dvoje ili troje pripremiti četiri zadatka u skladu sa metodima koji se obrađuju predviđenim nastavnim jedinicama. Sinopsis koji se predaje u pisanoj formi u predviđenom terminu treba da sadrži kratak opis aktivnosti, ciljnu grupu kojoj je namenjena (uzrast, nivo kompetencija, itd.), cilj i ishode implementacije date aktivnosti. Podstiče se predstavljanje aktivnosti na jeziku koji nije španski(engleski, francuski, holandski, kineski, portugalski, katalonski, itd.). (20 poena)


Seminarski rad:

Do 7 autorskih kucanih strana (12.600 slovnih znakova sa razmakom) sa odgovarajućom bibliografijom na temu iz primenjene lingvistike u dogovoru sa nastavnikom. Rad se priprema i piše u skladu sa Priručnikom iz akademskog pisanja koji se nalazi u biblioteci i na sajtu Katedre. (20 poena)


Završni ispit:

Polaže se pismeno na španskom jeziku. (40 poena)


SADRŽAJ
:

Terminologija:
Metodika nastave i Primenjena lingvistika
Pristup, metod, tehnika
Maternji jezik, ciljni jezik, strani jezik, prvi jezik, drugi jezik, nasledni jezik
Kompetencija/Performansa
Jezičke veštine
Komunikativna kompetencija
Usvajanje/Učenje
Međujezik
Transferencija


Nastavne jedinice:

Konverzacijska i gramatička tradicija u nastavi stranih jezika
Gramatičko-prevodni metod
Inovacije u nastavi stranih jezika u 19. veku i reformistički pokret
Direktni metod
Audiolingvalni metod
Humanistički metodi (TPR, Učenje jezika u zajednici, Sugestopedija, Nemi način)
Prirodni pristup
Komunikativna nastava
Učenje jezika kroz zadatke
CLIL
Kooperativno učenje jezika


NAPOMENA:

U svim tekstovima (portfolio, kritički prikaz, seminarski rad) studentkinje i studenti moraju navesti izvore koje citiraju (autora, godinu izdanja, naslov dela, mesto izdanja, izdavačku kuću i stranice sa kojih je citat preuzet) na način koji propisuje Priručnik iz akademskog pisanja, naveden u listi referenci za predmet. U suprotnom, radovi će se tretirati kao plagijati. Plagijat je naučno, umetničko ili drugo delo nastalo neetičnim i nezakonitim delimičnim ili potpunim prisvajanjem tuđe autorske svojine bez navođenja izvora. Izvor koji se citira mogu biti kako objavljena dela (knjige, časopisi, novine, veb prezentacije, filmovi, fotografije, slike, udžbenici, elektronski korpusi i slično), tako i neobjavljena dela (predavanja, beleške, hendauti, govori, radovi drugih studentkinja i studenata ili trećih lica i slično). Radovi-plagijati boduju se sa 0 poena.