Naziv predmeta: UVOD U HISPANISTIKU 2
Status: OP
Šifra predmeta: 0915012
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (2) 
Godina studija: I
Semestar: Prvi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: AO


Profesorka
: prof. dr Jasna Stojanović
Asistentkinja: Ksenija Vulović


Uslov
: Odslušan predmet Uvod u hispanistiku 1.


Ciljevi predmeta
: Student se upoznaje sa osnovnim pojmovima iz oblasti hispanistike neophodnim za nastavak studija. Student se upoznaje sa istorijom Hispanske Amerike i uči da je sagleda u širem, gobalnom kontekstu. Student se upoznaje sa načinima vrednovanja hispanskih književnih dostignuća. Student koristi termine iz oblasti hispanistike, kritički sagledava pojave u hispanskom svetu, pravi selekciju i klasifikaciju dostupnih informacija.


Sadržaj predmeta
: Opšti pregled istorije Hispanske Amerike. Istorija Hispanske Amerike po zemljama: Argentina, Urugvaj, Čile, Bolivija, Paragvaj, Peru, Ekvador, Kolumbija, Venecuela, Panama, Kostarika, Nikaragva, Honduras, Salvador, Meksiko, Gvatemala, Dominikanska Republika, Kuba, Portoriko. Najznačajnija sredstva informisanja u Španiji i Hispanskoj Americi. Istorija štampe u Španiji i Hispanskoj Americi. Najznačajnije institucije kulture i književne nagrade. Najznačajniji izdavači u Španiji i Hispanskoj Americi. Vrste izdanja književnih tekstova.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, prezentacije, itd.), učenje uz pomoć kompjutera, itd. Preporučuje se studentima da koriste forum i „chat“ na platformi Moodle za konsultacije sa nastavnicima.


Preporučena literatura
:

 1. Soldatić, Dalibor i Donić, Željko. Svet hispanistike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2011.
 2. Izquierdo-Todorović, Silvija. Uvod u hispanoameričku civilizaciju. (Introducción a la Civilización Latinoamericana). Beograd: Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, 2005.
 3. Paligorić, Ljubomir. Istorija Latinske Amerike. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu: Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista, 2003.


Ocenjivanje

Prisustvo i aktivnost na času: 10%
Prezentacija: 20% 
Završni ispit70%
UKUPNO: 100%  


NAPOMENA:
Student na završnom ispitu mora ostvariti najmanje 50% od maksimalnog broja bodova kako bi položio ispit. Student koji ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave
:

 1. Uvodno predavanje: literatura, princip rada, obaveze studenata.
 2. Opšti pregled istorije Hispanske Amerike.
 3. Istorija Hispanske Amerike po zemljama: Argentina i Bolivija.
 4. Istorija Urugvaja i Paragvaja.
 5. Istorija Čilea i Perua.
 6. Istorija Ekvadora i Venecuele.
 7. Istorija Kolumbije i Paname.
 8. Istorija Meksika.
 9. Istorija Kostarike i Nikaragve.
 10. Istorija Hondurasa i El Salvadora.
 11. Istorija Gvatemale i Kube.
 12. Istorija Dominikanske Republike i Portorika.
 13. Sredstva informisanja u Španiji i Hispanskoj Americi. Najznačajnije institucije kulture.
 14. Najznačajnije institucije kulture – nastavak. Najznačajnije književne nagrade.