Naziv predmeta: HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST 2
Status predmeta: OP
Šifra predmeta: 0915446
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: III
Semestar: Šesti
Broj bodova: 3
Tip predmeta: TM


Profesorka
: prof. dr Vesna Dickov
Asistentkinja: Ksenija Vulović


Uslov
: Uslov za pohađanje ovog kursa je položen ispit iz predmeta Hispanoamerička književnost 1. Studenti koji ne polože ispit do početka letnjeg semestra mogu pohađati ovaj kurs uslovno, ali nemaju pravo polaganja ispita dok ne polože Hispanoameričku književnost 1.


Ciljevi predmeta
: Studenti će se upoznati sa razvojem hispanoameričke književnosti u XVIII i XIX veku. Kroz analizu književnih dela studenti će se upoznati sa hispanoameričkom kulturom. Student treba da vlada osnovnim teorijskim i istorijskim pojmovima i problemima koji se odnose na hispanoameričku književnost. Stiče sposobnost da analizira i kritički sagleda najznačajnije tekstove i autore hispanoameričke književnosti XVIII i XIX veka. Sagledava istorijsku evoluciju hispanoameričke književnosti u istorijskim i društvenim kontekstima, stilovima i tendencijama.


Sadržaj predmeta
: Neoklasicizam u hispanoameričkoj književnosti. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici. Andres Beljo. Hispanoamerički romantizam. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici. Hose Marija de Eredija. Esteban Ećeverija. Tema sukoba civilizacije i varvarstva. Domingo Faustino Sarmijento. Istorijski roman. Hose Marmol. Lik diktatora u hispanoameričkom romanu. Sentimentalni roman. Horhe Isaks. Književnost o gaučima. Poezija gauča i specifične poetske vrste. Hose Ernandes. Ilario Askasubi. Estanislao del Kampo. Hispanoamerički naturalizam. Federiko Gamboa. Negativni junak u romanima o banditima. Ignasio Manuel Altamirano. Manuel Pajno. Luis G. Inklan. Indijanizam i indihenizam.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretra-živanje, itd.), tumačenje odabranih odlomaka, učenje uz pomoć kompjutera, itd. Preporučuje se studentima da koriste forum i „chat“ na platformi Moodle za konsultacije sa nastavnicima.


Obavezna lektira
:
Proza:

 1. Esteban Echeverría: El matadero
 2. Domingo Faustino Sarmiento: Facundo
 3. José Mármol: Amalia
 4. Jorge Isaacs: María
 5. Ignacio Manuel Altamirano: El Zarco
 6. Federico Gamboa: Santa
 7. Clorinda Matto de Turner: Aves sin nido


Poezija
:

 1. Andres Beljo: Silva a la agricultura de la zona tórrida
 2. Hose Marija de Eredija: En el teocalli de Cholula
 3. Esteban Ećeverija: La cautiva
 4. Hose Ernandes: Martín Fierro


Obavezna lektira može se naći na internet linkovima, a istovremeno će biti na platformi Moodle ovog predmeta.


Preporučena literatura
:
1. Bellini, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997
2. Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Del Romanticismo al Modernismo. Madrid: Alianza,1995
3. Madrigal, Luis Iñigo. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Del Neocolonialismo al Modernismo. Madrid: Cátedra, 1992
4. Anderson Imbert, Enrique. Literatura hispanoamericana. Tomo I. La Colonia. Cien Años de la República. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1992
5. Jean Franco. Historia de la literatura hispanoamericana. A partir de la Independencia. Barcelona: Ariel, 1987
6. Pavlović Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija, 1993

Studenti su u obavezi da konsultuju jedan od priručnika pod rednim brojevima od 1 do 5.


Ocenjivanje

Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%): 5%
Seminarski rad: 25%
Završni ispit: 70%
UKUPNO: 100%        


NAPOMENA:
Student na završnom ispitu mora ostvariti najmanje 50% od maksimalnog broja bodova kako bi položio ispit. Student koji ne položi ispit u zakonom predviđenom broju ispitnih rokova, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave
:
Proza:

 1. Uvodno predavanje. Hispanoamerički romantizam: El matadero Estebana Ećeverije.
 2. Romantičarski elementi u prvoj hispanoameričkoj noveli.
 3. Civilizacija protiv varvarstva: nove ideje protiv tradicije. Facundo Dominga Faustina Sarmijenta.
 4. Istorijski roman: Amalia Hosea Marmola.
 5. Lik Huana Manuela de Rosasa: poređenje Ećeverije, Marmola i Sarmijenta. Romantičarski elementi u romanu Amalia.
 6. Sentimentalni roman: María Horhea Isaksa.
 7. Naturalizam u hispanoameričkoj književnosti: Santa Federika Gamboe.
 8. Uticaj Emila Zole i poređenje Gamboinog romana Santa sa Zolinim romanom Nana.
 9. Negativni junak u romanima o banditima: El Zarco Ignasija Manuela Altamirana.
 10. Los bandidos de Río Frío Manuela PajnaiAstucia Luisa Gonsage Inklana.
 11. Analiza odlomaka.
 12. Indijansko pitanje i indihenistički roman. Poređenje indijanizma i indihenizma. Aves sin nido Klorinde Mato de Turner.


Poezija:

 1. Neoklasicizam u hispanoameričkoj književnosti – uvodno predavanje. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici
 2. Andres Beljo: „Alocución a la poesía“, „Silva a la agricultura de la zona tórrida“.
 3. Romantizam u hispanoameričkoj književnosti – uvodno predavanje. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici.
 4. Hose Marija de Eredija: „En el teocalli de Cholula“, „A vista del Niágara“.
 5. Esteban Ećeverija: Elvira, o la novia del Plata.
 6. Esteban Ećeverija: Rimas; La cautiva.
 7. Književnost o gaučima – opšte odlike.
 8. Poezija gauča. Pajadori. Pajada, sjelito, vidalita, triste, milonga.
 9. Hose Ernandes.
 10. Martín Fierro.
 11. Ilario Askasubi.
 12. Estanislao del Kampo.