UVOD U HISPANISTIKU

Status predmeta: OP
Tip predmeta: jednosemestralni (I semestar)
Šifra predmeta: 0615011
Broj časova: 4
Broj ESPB bodova: 9
Profesori: dr Dalibor Soldatić, Željko Donić


Ciljevi predmeta: Student se upoznaje sa osnovnim pojmovima iz oblasti hispanistike neophodnim za nastavak studija. Student se upoznaje sa istorijom Španije i uči da je sagleda u širem, globalnom kontekstu. Student se upoznaje sa istorijom Hispanske Amerike i uči da je sagleda u širem, gobalnom kontekstu. Student se upoznaje sa načinima vrednovanja hispanskih književnih dostignuća. Student koristi termine iz oblasti hispanistike, kritički sagledava pojave u hispanskom svetu, pravi selekciju i klasifikaciju dostupnih informacija.


Sadržaj predmeta
: Pojam hispanistike. Razvoj hispanistike u svetu i kod nas. Najznačajniji hispanofoni hispanisti. Španija: geopolitičke odlike, jezik, nacija. Španska jezička politika. Kongresi španskog jezika. Problem prevođenja španskih književnoistorijskih i književnoteorijskih pojmova. Transkripcija imena iz španskog jezika. Pregled istorije Španije. Opšti pregled istorije Hispanske Amerike. Istorija Hispanske Amerike po zemljama: Argentina, Urugvaj, Čile, Bolivija, Paragvaj, Peru, Ekvador, Kolumbija, Venecuela, Panama, Kostarika, Nikaragva, Honduras, Salvador, Meksiko, Gvatemala, Dominikanska Republika, Kuba. Najznačajnija sredstva informisanja u Španiji i Hispanskoj Americi. Istorija štampe u Španiji i Hispanskoj Americi. Najznačajnije institucije kulture i književne nagrade. Najznačajniji izdavači u Španiji i Hispanskoj Americi. Vrste izdanja književnih tekstova.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, prezentacije, itd.), učenje uz pomoć kompjutera, itd. Preporučuje se studentima da koriste forum i „chat“ na platformi Moodle za konsultacije sa nastavnicima.


Preporučena literatura
:

 1. Soldatić, Dalibor i Donić, Željko. Svet hispanistike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2011.
 2. Izquierdo-Todorović, Silvija. Uvod u hispanoameričku civilizaciju. (Introducción a la Civilización Latinoamericana). Beograd: Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, 2005.
 3. Samardžić, Nikola. Istorija Španije. Beograd: Plato, 2005.
 4. Alvares, Fe Baho i Hil Pećaroman, Hulio. Istorija Španije. Prevela sa španskog Biljana Bukvić. Beograd: Clio, 2003.
 5. Klajn, Ivan. „Transkripcija i adaptacija imena iz romanskih jezika. Imena iz španskog” U: Pravopisne teme. (Sarajevo: Institut za jezik i književnost, 1979) str. 140-155.


Ocenjivanje

Prisustvo i aktivnost na času: 10%
Test ili prezentacija: 20%
Završni ispit70%
UKUPNO: 100%


NAPOMENA: Student koji ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Teme
:

 1. Uvodno predavanje: literatura, princip rada, obaveze studenata. Pojam hispanistike. Razvoj hispanistike u svetu i kod nas.
 2. Hispanistika u Srbiji i bivšim jugoslovenskim republikama.
 3. Hispanistika u svetu.
 4. Najznačajniji hispanofoni hispanisti.
 5. Španija: geografija, ekonomija, državno uređenje, nacija, jezik, jezička situacija. Jezička politika i kongresi španskog jezika.
 6. Problem prevođenja španskih književnoistorijskih i književnoteorijskih pojmova. Transkripcija imena iz španskog jezika.
 7. Istorija Španije. Iberijsko poluostrvo tokom preistorije. Rimska i vizigotska Hispanija. Al-Andalus.
 8. Stvaranje španske imperije. Katolički kraljevi. Karlos I. Filip II. Kriza u XVII veku. Tridesetogodišnji rat. Kriza monarhije. Karlos II.
 9. Vek prosvećenosti. Rat za špansko nasleđe. Prosvećeni apsolutizam.
 10. Liberalna revolucija. Rat za nezavisnost. Karlistički rat. Restauracija monarhije. Kanovistički sistem. Kriza 1898. godine. Kriza restauracije.
 11. Diktatura Prima de Rivere. Pad monarhije. Konzervativna republika. Narodni front. Španski građanski rat. Frankizam i diktatura. Drugi svetski rat. Kriza frankizma. Tranzicija.
 12. Španija od 1975. godine do danas.
 13. Opšti pregled istorije Hispanske Amerike. Istorija Hispanske Amerike po zemljama: Argentina.
 14. Istorija Urugvaja i Paragvaja.
 15. Istorija Čilea i Bolivije.
 16. Istorija Perua i Ekvadora.
 17. Istorija Kolumbije i Venecuele.
 18. Istorija Paname, Kostarike i Nikaragve.
 19. Istorija Hondurasa, El Salvadora i Gvatemale.
 20. Istorija Meksika.
 21. Istorija Kube i Dominikanske Republike.
 22. Sredstva informisanja u Španiji.
 23. Sredstva informisanja u Hispanskoj Americi.
 24. Najznačajnije institucije kulture.
 25. Najznačajnije književne nagrade.