Naziv predmeta: HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST 1
Status: OP
Šifra predmeta: 0815055
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: III
Semestar: Peti
Broj bodova: 3


Profesor
: prof. dr Dalibor Soldatić
Asistentkinja: doc. dr Vesna Dickov


Ciljevi predmeta
: Studenti će se upoznati sa pojmom hispanoameričke književnosti i razvojem hispanoameričke književnosti u prvim vekovima njenog postojanja, od hronika do XIX veka. Kroz analizu književnih dela studenti će se upoznati sa hispanoameričkom kulturom. Student treba da vlada osnovnim teorijskim i istorijskim pojmovima i problemima koji se odnose na hispanoameričku književnost. Stiče sposobnost da analizira i kritički sagleda najznačajnije tekstove i autore hispanoameričke književnosti u doba kolonija. Sagledava istorijsku evoluciju hispanoameričke književnosti u istorijskim i društvenim kontekstima, stilovima i tendencijama.


Sadržaj predmeta
: Pojam hispanoameričke književnosti. Opšte karakteristike. Pojam hronika. Prvi hroničari hispanoameričke književnosti: Kristofer Kolumbo, Ernan Kortes i Bernal Dijas del Kastiljo. Hroničari rođeni na tlu Amerike: Garsilaso de la Vega, Inka. Indijansko pitanje i fra Bartolome de las Kasas. Renesansa u hispanoameričkoj književnosti. Alonso de Ersilja i Sunjiga. La Araucana. Barok u hispanoameričkoj književnosti: Bernardo de Balbuena i Karlos de Siguensa i Gongora. Sor Huana Ines de la Krus: Primero sueño, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Prvi prozni tekstovi u doba kolonija i prvi hispanoamerički roman. Alonso Kario de la Vandera i Hose Hoakin Fernandes de Lisardi. Specifičnosti hispanoameričke pikareske. Začeci hispanoameričkog pozorišta. Huan Ruis de Alarkon. Kostumbrizam u hispanoameričkoj književnosti. Rikardo Palma i njegove tradicije.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), tumačenje odabranih odlomaka, učenje uz pomoć kompjutera, itd.


Obavezna lektira
:
Proza

 1. Cristóbal Colón: Diario. Cartas. Odlomci.
 2. Hernán Cortés: Cartas de Relación. Dva pisma.
 3. Bernal Díaz del Castillo: Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Odlomak: od poglavlja LXXVIII do CXV.
 4. Concolorcorvo: El Lazarillo de los ciegos caminantes.
 5. José Joaquín Fernández de Lizardi: El Periquillo Sarniento.
 6. Ricardo Palma: Tradiciones Peruanas – deset tekstova po izboru.


Poezija i drama

 1. Alonso de Ercilla y Zúñiga: La Araucana (drugo pevanje)
 2. Sor Nuana Inés de la Cruz: Primero sueño; Respuesta a Sor Filotea de la Cruz.
 3. Juan Ruiz de Alarcón: La verdad sospechosa.


Obavezna lektira može se naći na internet linkovima, a istovremeno će biti na platformi Moodle ovog predmeta.


Preporučena literatura
:
1. Bellini, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997
2. Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I. De los orígenes a la Emancipación. Madrid: Alianza,1995
3. Madrigal, Luis Iñigo. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I. Época Colonial. Madrid: Cátedra, 1992
4. Anderson Imbert, Enrique. Literatura hispanoamericana. Tomo I. La Colonia. Cien Años de la República. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1992
5. Pavlović Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija, 1993
Studenti su u obavezi da konsultuju jedan od priručnika pod rednim brojevima od 1 do 4.


Ocenjivanje

Prisustvo na času: 5%
Pojmovnik hispanoameričke književnosti: 5% (Aktivnost na Moodle platformi koja podrazumeva individualni rad ili rad u grupi na stvaranju jedne odrednice iz razdoblja hispanoameričke književnosti predviđene programom.)
Test: 20% (Pretposlednje sedmice predavanja test će biti održan putem Moodle platforme. Test će obuhvatiti pitanja u vezi sa književnoistorijskim aspektom gradiva predviđenog programom.)
Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pisani test koji obuhvata teorijska pitanja predviđena programom i obaveznu lektiru.): 70%
UKUPNO: 100%


NAPOMENA:
Student koji ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave
:
Proza:

 1. Uvodno predavanje. Pojam hispanoameričke književnosti. Dokumenti o otkriću i osvajanju Amerike.
 2. Cristóbal Colón: Diarios de navegación. Hernán Cortés: Cartas de relación.
 3. Svedočanstvo učesnika u osvajanju. Bernal Díaz del Castillo: Historia verdadera de la conquista de Nueva España.
 4. Hroničari rođeni na tlu Amerike. Garcilaso de la Vega el Inca: Comentarios reales.
 5. Uporedna analiza odlomaka iz tekstova hroničara osvajanja Amerike.
 6. Negativni aspekti osvajanja. Bartolomé de las Casas: Brevísima relación de la destrucción de las Indias.
 7. Analiza odlomka. Razmatranje indijanskog pitanja.
 8. Prvi prozni tekstovi u doba kolonija. Concolorcorvo: Lazarillo de los ciegos caminantes.
 9. Prvi hispanoamerički roman: José Joaquín Fernández de Lizardi: El Periquillo Sarniento.
 10. Poređenje španskog i hispanoameričkog pikara. Sličnosti i razlike.
 11. Tradiciones kao posebna prozna podvrsta. Ricardo Palma: Tradiciones peruanas.
 12. Tumačenje odlomka.


Poezija i pozorište:

 1. Renesansa u hispanoameričkoj književnosti – opšte odlike.
 2. Alonso de Ercilla y Zúñiga.
 3. La Araucana – tema, struktura, kratka sadržina.
 4. La Araucana – dokumentarno i fikcionalno; stilske odlike.
 5. La Araucana – značaj i kritički odjek.
 6. Barok u hispanoameričkoj književnosti – opšte odlike.
 7. Bernardo de Balbuena.
 8. Carlos de Sigüenza y Góngora.
 9. Sor Huana Inés de la Cruz.
 10. Primero sueño; Respuesta a Sor Filotea de la Cruz.
 11. Juan Ruiz de Alarcón.
 12. La verdad sospechosa.