Naziv predmeta: HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST 3
Status: OP
Šifra predmeta: 0815037
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: IV
Semestar: Sedmi
Broj bodova: 3

Profesor: prof. dr Dalibor Soldatić
Asistentkinja: doc. dr Vesna Dickov


Uslov
: Uslov za pohađanje ovog kursa je položen ispit iz predmeta Hispanoamerička književnost 1. Studenti koji ne polože ispit do početka letnjeg semestra mogu pohađati ovaj kurs uslovno, ali nemaju pravo polaganja ispita dok ne polože Hispanoameričku književnost 1.


Ciljevi predmeta
: Studenti će se upoznati sa razvojem hispanoameričke književnosti u XVIII i XIX veku. Kroz analizu književnih dela studenti će se upoznati sa hispanoameričkom kulturom. Student treba da vlada osnovnim teorijskim i istorijskim pojmovima i problemima koji se odnose na hispanoameričku književnost. Stiče sposobnost da analizira i kritički sagleda najznačajnije tekstove i autore hispanoameričke književnosti XVIII i XIX veka. Sagledava istorijsku evoluciju hispanoameričke književnosti u istorijskim i društvenim kontekstima, stilovima i tendencijama.


Sadržaj predmeta
: Neoklasicizam u hispanoameričkoj književnosti. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici. Andres Beljo. Hispanoamerički romantizam. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici. Hose Marija de Eredija. Esteban Ećeverija. Tema sukoba civilizacije i varvarstva. Domingo Faustino Sarmijento. Istorijski roman. Hose Marmol. Lik diktatora u hispanoameričkom romanu. Sentimentalni roman. Horhe Isaks. Književnost o gaučima. Poezija gauča i specifične poetske vrste. Hose Ernandes. Ilario Askasubi. Estanislao del Kampo. Hispanoamerički naturalizam. Federiko Gamboa. Negativni junak u romanima o banditima. Ignasio Manuel Altamirano. Manuel Pajno. Luis G. Inklan. Indijanizam i indihenizam.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), tumačenje odabranih odlomaka, učenje uz pomoć kompjutera, itd. Svaki student će dobiti ključ za pristup predmetu na platform Moodle na kom će moći da prati rezultate svog rada, imati na raspolaganju dela iz lektire, a preko foruma i chat-a moći da se konsultuje sa nastavnicima u vezi sa radom za koji se opredelio.


Obavezna lektira
:
Proza

 1. Esteban Echeverría: El matadero
 2. Domingo Faustino Sarmiento: Facundo
 3. José Mármol: Amalia
 4. Jorge Isaacs: María
 5. Ignacio Manuel Altamirano: El Zarco
 6. Federico Gamboa: Santa
 7. Clorinda Matto de Turner: Aves sin nido


Poezija

 1. Andres Beljo: Silva a la agricultura de la zona tórrida
 2. José María de Eredia: En el teocalli de Cholula
 3. Esteban Echeverría: La cautiva
 4. Hose Ernandes: Martín Fierro


Obavezna lektira može se naći na internet linkovima, a istovremeno će biti na platformi Moodle ovog predmeta.


Preporučena literatura
:
1. Bellini, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997
2. Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Del Romanticismo al Modernismo. Madrid: Alianza,1995
3. Madrigal, Luis Iñigo. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Del Neocolonialismo al Modernismo. Madrid: Cátedra, 1992
4. Anderson Imbert, Enrique. Literatura hispanoamericana. Tomo I. La Colonia. Cien Años de la República. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1992
5. Jean Franco. Historia de la literatura hispanoamericana. A partir de la Independencia. Barcelona: Ariel, 1987
6. Pavlović Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija, 1993
Studenti su u obavezi da konsultuju jedan od priručnika pod rednim brojevima od 1 do 5.


Ocenjivanje

Prisustvo na času: 5%
Seminarski rad: 25%
Obima ne većeg od 10 stranica teksta (18.000 slovnih znakova sa razmacima) na temu po izboru od sledećih:

 1. Vizija osvajanja u tekstovima osvajača i Indijanaca
 2. Indijansko pitanje u delu fra Bartolomea de las Kasasa
 3. Astečko carstvo u tekstovima Kortesa i Bernala Dijas del Kastilja
 4. Lik meksičkog pikara u delu Hosea Hoakina Fernandes de Lisardija
 5. Vizija Amerike u delu Lazarillo de los ciegos caminantes
 6. Slike običaja u tekstovima Rikarda Palme
 7. Lik diktatora u delima Amalia i Facundo
 8. Slika Indijanca u jednom indijanističkom i jednom indihenističkom romanu
 9. Specifičnosti hispanoameričkog naturalizma kroz analizu romana Santa.


Tema se prijavljuje preko platforme Moodle, a broj prijavljenih studenata po jednoj temi može biti najviše deset. Rad se predaje putem platforme Moodle do 1. aprila 2013. godine.
Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pisani test koji obuhvata teorijska pitanja predviđena programom i obaveznu lektiru.): 70%
UKUPNO: 100%


NAPOMENA:
Student koji ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave
:

Proza:

 1. Uvodno predavanje. Hispanoamerički romantizam. Esteban Echeverría: El matadero.
 2. Romantičarski elementi u prvoj hispanoameričkoj noveli.
 3. Civilizacija protiv varvarstva – nove ideje protiv tradicije. Domingo Faustino Sarmiento: Facundo.
 4. Istorijski roman. José Mármol: Amalia.
 5. Lik Manuela de Rosasa – poređenje sa Sarmijentom. Romantičarski elementi u romanu.
 6. Sentimentalni roman. Jorge Isaacs: María.
 7. Naturalizam u hispanoameričkoj književnosti. Federico Gamboa: Santa.
 8. Uticaj Emila Zole i poređenje Gamboinog romana Santa sa njegovim romanom Nana.
 9. Negativni junak u romanima o banditima. Ignacio Manuel Altamirano El Zarco.
 10. Manuel Payno: Los bandidos del Rio Frio. Luis G. Inclán: Astucia
 11. Analiza odlomaka.
 12. Indijansko pitanje i indihenistički roman. Poređenje indijanizma i indihenizma. Clorinda Matto de Turner: Aves sin nido.


Poezija:

 1. Neoklasicizam u hispanoameričkoj književnosti – uvodno predavanje. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici.
 2. Andrés Bello: Alocución a la poesía, Silva a la agricultura de la zona tórrida.
 3. Romantizam u hispanoameričkoj književnosti – uvodno predavanje. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici.
 4. José María de Eredia: En el teocalli de Cholula, A vista del Niágara.
 5. Esteban Echeverría: Elvira, o la novia del Plata.
 6. Esteban Echeverría: Rimas; La cautiva.
 7. Književnost o gaučima – opšte odlike.
 8. Poezija gauča. Pajadori. Pajada, sjelito, vidalita, triste, milonga.
 9. José Hernández.
 10. Martín Fierro.
 11. Hilario Ascasubi.
 12. Estanislao del Campo.