Naziv predmeta: HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST 4
Status: OP
Šifra predmeta: 0815038
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: IV
Semestar: Osmi
Broj bodova: 3


Profesor
: prof. dr Dalibor Soldatić
Asistentkinja: doc. dr Vesna Dickov


Uslov
: Uslov za pohađanje kursa iz Hispanoameričke književnosti 4 jesu položeni ispiti iz predmeta Hispanoamerička književnost 1, Hispanoamerička književnost 2, Hispanoamerička književnost 3. Studenti koji ne polože navedene ispite do početka letnjeg semestra mogu pohađati ovaj kurs uslovno, ali nemaju pravo polaganja ispita dok ne polože ranije navedene ispite.


Ciljevi predmeta
: Studenti će se upoznati sa razvojem hispanoameričke književnosti u XX veku. Kroz analizu književnih dela studenti će se upoznati sa hispanoameričkom kulturom. Student treba da vlada osnovnim teorijskim i istorijskim pojmovima i problemima koji se odnose na hispanoameričku književnost. Stiče sposobnost da analizira i kritički sagleda najznačajnije tekstove i autore hispanoameričke književnosti XX veka. Sagledava istorijsku evoluciju hispanoameričke književnosti u istorijskim i društvenim kontekstima, stilovima i tendencijama.


Sadržaj predmeta
: Pozni hispanoamerički modernizam. Hose Santos Ćokano. Gabrijela Mistral. Enrike Gonsales Martines. Hispanoamerički avangardni poetski tokovi. Oliverio Hirondo. Sesar Valjeho. Visente Uidobro. Horhe Luis Borhes. Argentinski roman u prvoj polovini XX veka. Moderni roman. Roberto Arlt. Roman 50-ih godina. Ernesto Sabato. Društveno-političke i ekonomske prilike u Latinskoj Americi polovinom XX veka. Novi hispanoamerički roman. Teorijske definicije magičnog realizma, čudesnog realizma i fantastične književnosti. Huan Rulfo. Migel Anhel Asturijas. Militarizam u romanima Marija Vargas Ljose. Fuentesova slika savremenog Meksika.Postavangarda u Hispanskoj Americi. Nikolas Giljen. Pablo Neruda. Oktavio Pas. Eksperimentalni roman Hulija Kortasara. Pripovedači hispanoameričke književnosti XX veka: Horhe Luis Borhes i Hulio Kortasar. Roman post-boom-a. Isabel Aljende.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), tumačenje odabranih odlomaka, učenje uz pomoć kompjutera, itd. Preporučuje se studentima da koriste forum i „chat“ na platformi Moodle za konsultacije sa nastavnicima.


Obavezna lektira
:

1. Roberto Arlt: El juguete rabioso
ili
Ernesto Sábato: El túnel
2.
Juan Rulfo: Pedro Páramo
3. Alejo Carpentier: El reino de este mundo
ili
Miguel Ángel Asturias: Los hombres de maíz
4. Mario Vargas Llosa: La ciudad y los perros
ili
Carlos Fuentes: La muerte de Artemio Cruz
5. Gabriel García Márquez: El otoño del patriarca
6. Julio Cortázar: Rayuela
7. Isabel Allende. De amor y de sombra
8. Gabriela Mistral: Desolación
9. Vicente Huidobro: Altazor (odlomci)
10. César Vallejo: Poemas (po izboru)
11. Jorge Luis Borges: Antología poética
12. Pablo Neruda: Antología poética (po izboru)
13. Octavio Paz: Poemas (po izboru)

Navedena dela iz obavezne lektire mogu se naći na Internetu. Istovremeno se mogu naći i na platformi Moodle ovog predmeta za koji će studenti dobiti pristupnu lozinku na časovima.


Preporučena literatura
:

 1. Franco, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana. Edición revisada y puesta al día. Barcelona: Ariel, 2002.
 2. Anderson Imbert, Enrique. Literatura hispanoamericana II. Época Contemporánea. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1964.
 3. Oviedo, José Miguel. Historia de la Literatura Hispanoamericana. Tomo IV: De Borges al presente. Madrid: Alianza, 2007.
 4. Bellini, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997.
 5. Shaw, Donald L. Nueva narrativa hispanoamericana. Boom. Posboom. Posmodernismo. Madrid: Cátedra, 2003.
 6. Pavlović Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija, 1993.

Studenti su u obavezi da konsultuju jedan od priručnika pod rednim brojevima od 1 do 5.


Ocenjivanje
:
Prisustvo i aktivnost na času: 10%
Seminarski rad: 30%
Obima ne većeg od 10 stranica teksta (18.000 slovnih znakova sa razmacima) na temu po izboru od sledećih:

 1. Slika Meksičke revolucije u romanima Los de abajo i La muerte de Artemio Cruz
 2. Civilizacija i varvarstvo u romanu Doña Bárbara
 3. Elementi meksičkog identiteta u delima Huana Rulfa Pedro Páramo i El llano en llamas
 4. Kortasar i muzika (Rayuela i pripovetke)
 5. Pripovedna struktura i pripovedna tehnika Marija Vargas Ljose u romanu Razgovor u katedrali i Karlosa Fuentesa u romanu Smrt Artemija Krusa
 6. Magični realizam kod Asturijasa i Garsija Markesa
 7. Žensko pismo (Laura Eskivel i Isabel Aljende)
 8. Tema diktatora u romanima El otoño del patriarca i La fiesta del chivo.


Tema se prijavljuje preko platforme Moodle, a broj prijavljenih studenata po jednoj temi može biti najviše petnaest. Rad se predaje putem platforme Moodle do 1. aprila 2013. godine.
Završni ispit (na kraju semestra polaže se pisani test koji obuhvata teorijska pitanja predviđena programom i obaveznu lektiru.): 60%
UKUPNO: 100%

 
NAPOMENA: Student koji ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave
:

Proza:

 1. Argentinski roman u prvoj polovini XX veka. Moderni roman.
 2. Roberto Arlt: El juguete rabioso.
 3. Roman 50-ih godina.
 4. Ernesto Sábato: El túnel.
 5. Društveno-političke i ekonomske prilike u Latinskoj Americi polovinom XX veka.
 6. Novi hispanoamerički roman. Teorijske definicije magičnog realizma, čudesnog realizma i fantastične književnosti.
 7. Juan Rulfo: Pedro Páramo.
 8. Miguel Ángel Asturias: Los hombres de maíz, El Señor Presidente.
 9. Mario Vargas Llosa: La ciudad y los perros. Militarizam u romanima Marija Vargas Ljose.
 10. Carlos Fuentes: La muerte de Artemio Cruz. Fuentesova slika savremenog Meksika.
 11. Julio Cortázar, Jorge Luis Borges: Pripovetke.
 12. Eksperimentalni roman Hulija Kortasara: Rayuela.
 13. Roman post-boom-a. Isabel Allende: De amor y de sombra.


Poezija:

 1. Upoznavanje studenata sa planom i programom. Hose Santos Ćokano.
 2. Gabrijela Mistral.
 3. Enrike Gonsales Martines.
 4. Avangarda – uvodno predavanje. Osnovne odlike i najznačajniji tokovi u hispanoameričkoj književnosti: kreacionizam, ultraizam, auguralizam, estridentizam, nadrealizam, runrunizam.
 5. Najznačajniji avangardni tokovi u hispanoameričkoj književnosti (nastavak) – purizam, nativizam, sensiljizam. Grupe: „Florida“, „Martín Fierro“, „Boedo“.
 6. Postavangarda u Hispanskoj Americi – osnovne odlike. Grupe: „Los Contemporáneos”, „Orígenes“, „Piedra y cielo“.
 7. Oliverio Hirondo.
 8. Sesar Valjeho.
 9. Visente Uidobro.
 10. Horhe Luis Borhes.
 11. Nikolas Giljen.
 12. Pablo Neruda.
 13. Oktavio Pas.