Adrijana Marcetic ДР АДРИЈАНА МАРЧЕТИЋ, ванредни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду. На Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, на основним, мастер и докторским студијама, предаје теорију књижевности, и држи курсеве о компаративној књижевности, теорији прозе и Прустовом роману. Аутор је Фигура приповедања (2004), студије о француској наратологији и Марселу Прусту, као и низа књижевно-теоријских радова објављиваних у свим значајнијим домаћим часописима и другим публикацијама. У књизи Историја и прича (2009), проучава однос између фикционалног и историјског приповедања на примерима из савременог српског, постмодернистичког историјског романа (Кишовог Пшечаника, Павићевог Хазрског речника и Судбине и коментара Р. Петковића). Пише књижевну критику и прати текућу књижевну, а посебно прозну продукцију у Србији, бившим југословенским републикама, и у региону Балкана уопште. Преводи прозу и теоријске текстове са енглеског и француског језика; члан је Удружења књижевних преводилаца Србије. Ангажована је на пројекту Српска књижевност у европском културном простору Института за књижевност и уметност. На основним, мастер и докторским студијама држи курсеве из теорије књижевности, наратологије, компаративне књижевности, као и два курса о Прустовом роману.

др Адријана Марчетић – БИБЛИОГРАФИЈА