Дуња Душанић је доцент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду. Основне студије је завршила на истој катедри 2010. године, где је одбранила и мастер рад посвећен савременим теоријама фикције и аутофикцији Сержа Дубровског. Докторску дисертацију, Фикција као сведочанство: Први светски рат у модернистичкој прози (Милош Црњански, Иво Андрић, Растко Петровић), одбранила је на истом факултету 2015. године. Бави се француском књижевношћу и књижевном теоријом, с посебним нагласком на теорије жанра и фикције. Члан је пројекта Књиженство: теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915.

Dunja Dušanić is an Assistant Professor at the Department of Comparative Literature and Literary Theory at the Faculty of Philology, University of Belgrade. She graduated from the same Department in 2010. A year later, she completed her MA thesis on Serge Doubrovsky’s autofiction and contemporary theories of fiction. Her PhD, Fiction as Testimony: The First World War in Modernist Fiction (Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, Rastko Petrović) deals with the issue of witnessing and autobiography in modernist literature. Her research focuses on French literature and literary theory, with a special emphasis on theories of literary genre and fiction. She is a member of the research project Knjiženstvo – Theory and History of Women’s Writing in Serbian until 1915.

Консултације: понедељак 14:45–16:45, кабинет 115
Email: dunjadusanic@gmail.com, dunja.dusanic@fil.bg.ac.rs

Дуња Душанић – БИБЛИОГРАФИЈА