Ivana Mali rođena je 29. septembra 1982. godine u Zemunu. Godine 2001. upisala se na Katedru za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu – Grupa za arapski jezik i književnost, gde je diplomirala 2005. godine. Školske 2005/2006. godine upisala se na postdiplomske studije na istom Fakultetu (smer: Nauka o jeziku), gde je magistrirala 2009. godine, odbranivši rad na temu Reči stranog porekla u savremenom arapskom jeziku. Od školske 2005/2006. pa do 2009/2010. godine Ivana Mali bila je angažovana u nastavi na Grupi za arapski jezik i književnost – prvo po ugovoru o delu, a zatim kao doktorand. Godine 2010. izabrana je za asistenta za užu naučnu oblast Arabistika – predmet Arapski jezik i književnost. Iste godine prijavila je doktorsku disertaciju pod naslovom Kompjuterska terminologija u arapskom jeziku, koju je odbranila 2013. godine i tako stekla zvanje doktora filoloških nauka. U zvanje docenta izabrana je 2014. godine.

Predmeti:

 • Savremeni arapski jezik G-1
 • Savremeni arapski jezik G-2
 • Savremeni arapski jezik G-3
 • Savremeni arapski jezik G-4
 • Savremeni arapski jezik G-5
 • Savremeni arapski jezik G-6
 • Sintaksa arapskog jezika 1
 • Sintaksa arapskog jezika 2
 • Poslovni arapski jezik i korespondencija
 • Arapski jezik – Stručna terminologija

Objavljeni radovi:

 1. Angloarapski – prijatelj ili neprijatelj arapskog jezika? / Ivana Mali // Anali Filološkog fakulteta. – Broj 24, Sveska 1, 2012. – Str. 331-349.
 2. Arapski jezik i Tviter / Ivana Mali // Anali Filološkog fakulteta. – Broj 24, Sveska 2, 2012. – Str. 121-132.
 3. Status internacionalizama u leksici savremenog arapskog jezika: izazovi međunarodne komunikacije / Ivana Mali // Filologija i interkulturalnost, Knj. 1: zbornik radova sa međunarodne konferencije Kulture u dijalogu, Sept. 28-30, 2012 / Aleksandra Vraneš i Ljiljana Marković (ur.). – Beograd: Filološki fakultet, 2012. – Str. 101-111.
 4. O dubletima u arapskoj kompjuterskoj terminologiji / Ivana Mali // Jezici i kulture u vremenu i prostoru II, Tom II: Tematski zbornik sa međunarodne konferencije Jezici i kulture u vremenu i prostoru II, Nov. 24, 2012 / Snežana Gudurić i Marija Stefanović (ur.). – Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013. – Str. 165-170.