Oblasti:

pravna istorija Starog veka, primitivno pravo, običajno pravo, jevrejsko pravo, šerijatsko pravo, pravna antropologija, studije roda, retorika, javni nastup.

Biografija:

Rođen 5.2.1964. u Beogradu, Republika Srbija. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1987. godine, magistrirao 1993. sa temom ’’Obezbeđenje izvršenja ugovora u starim i arhaičnim pravima’’, i doktorirao 2005. godine sa temom ’’Pravnoistorijski i pravnoetnološki aspekti miraza’’ na istom Fakultetu. Diplomirao na Etnološkom i antropološkom odeljenju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Studirao arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Govori tečno engleski i francuski jezik, služi se arapskim. Objavio knjigu pesama i kratkih priča Ko se krije iza crnog (Beograd, 1994.). Od 1994. sarađuje sa marketinškom agencijom ’’Domino’’ kao copywrighter. Ima sina Stefana.

Akademska karijera:

Asistent-pripravnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. – 1993. godine, asistent 1993. – 2005, docent 2005. – danas na istom fakultetu na predmetima Opšta pravna istorija i Uporedna pravna tradicija. Držao vežbe iz predmeta Nacionalna istorija države i prava i Rimsko pravo. Trenutno predaje i na predmetu Studije roda na osnovnim studijama, i na predmetima Pravna antropologija i Orijentalna pravna tradicija na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Pravnoistorijski modul.

Predaje na predmetu Uvod u islamsko pravo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru studijskog programa za arapski jezik i književnost.

Član International Society for Sociology of Religion, Društva za antičke studije i Kluba ljubitelja rimskog prava i antike Forum Romanum

Urednik biltena Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Acta Diurna (2006 – 2009) i član uredništva Anala Pravnog fakulteta u Beogradu (1985. – 1997.).

Usavršavao se u više navrata u inostranstvu (School for Oriental and African Studies, London, 1993; Central European University, Budimpešta, 1998. i 2000.). Učestvovao na više međunarodnih skupova u inostranstvu (Société Internationale pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), London, 1993; Društvo za antičke studije Srbije, Antika i savremeni svet, Sremski Karlovci, Sremska Mitrovica, 2006; Društvo za antičke studije Srbije, Evropske ideje, antička civilizacija i srpska kultura, Sremski Karlovci, Sremska Mitrovica, Beograd, 2007; Društvo za antičke studije Srbije, Antički svet, evropska i srpska nauka, Sremska Mitrovica, Beograd, 2008; Internationale Rechtswissenschaftlische Tagung, Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Beč, 2008; International Society for the Sociology of Religion, The Challenges of Religious Pluralism, Santiago da Kompostela, 2009) i zemlji (Pravni fakultet u Nišu, Srbija 1804.-2004, Niš, 2004, )

Jedan od obnovitelja tradicionalnog takmičenja u besedništvu (1992. godine) i njegov višegodišnji voditelj (1992. – danas), i jedan od osnivača Centra za besedništvo – Institutio Oratoria.

Učestvuje u projektu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom Evropske unije (pravni, ekonomski, politički i sociološki aspekt (2004. – danas)

Kodirektor Fondacije prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje (2008. godine).

Honorarni saradnik Heinrich Boll Fondacije – trener u okviru projekta ’’Capacity building za aktivistkinje i aktiviste civilnog društva’’ (2009. godina).

Bibliografija:

I Monografije

 1. Ustanova miraza u našoj tradicijskoj kulturi, Beograd, 1988.
 2. Brak i bračna davanja u istoriji, Beograd, 2006.

II Udžbenici

 1. ’’Arabljanska država’’ i ’’Šerijatsko pravo’’ u Avramović Sima, Opšta pravna istorija – stari i srednji vek, Beograd, 1999. (više izdanja)
 2. ’’Primitivno pravo’’ i ’’Nastanak šerijatske pravne tradicije’’ u Avramović Sima, Stanimirović Vojislav, Uporedna pravna tradicija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006. (više izdanja)
 3. ’’Šerijatsko pravo’’ u Nikolić Dragan, Opšta istorija prava, Niš, 2007.

III Članci

 1. ’’Odnos sunne i običaja’’, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1-3, 1991.
 2. ’’Prava žena u Starom Egiptu’’, u Pravna država u antici – pro et contra (ur. Sima Avramović), Beograd, 1998.
 3. ’’Bračna davanja u Mesopotamiji’’, Anali Pravnog fakulteta, 1999. (u pripremi)
 4. ’’Miraz u Srbiji u XIX i XX veku’’ u Srbija 1804-2004 (ur. Slobodanka Stojčić), Niš, 2005.
 5. ’’Najstariji oblik rimskog braka’’, Zbornik Matice srpske za klasične studije, 8, 2006.
 6. ’’Pojam ‘’nevestnine’’: prilog terminologiji bračnih davanja’’, Etnoantropološki problemi, 1/1, 2006.
 7. ’’Islamska kultura kao most između antike i renesanse’’, u Antika i savremeni svet (ur. Ksenija Maricki Gađanski), Beograd 2007.
 8. ’’Terminologija miraza kao ogled o stranim uticajima na njegov razvoj u Srbiji’’, u Evropske ideje, antička civilizacija i srpska kultura (ur. Ksenija Maricki Gađanski), Beograd, 2008.
 9. ’’Shvatanja o mirazu u antici i njihov uticaj na poimanje miraza kod Srba’’, u Antički svet, evropska i srpska nauka (ur. Ksenija Maricki Gađanski), Beograd, 2009.
 10. ’’Religious Pluralism in Serbian State, Politics and Law: An Islamic/Muslim perspective on Personal Law’’, Social Compass, 2010. (in print)
 11. ’’Re-emergence of the dowry amongst Serbs’’, Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, 2010. (in print)