Predmeti:

Pregled kineske istorije, Kineska kultura I, Chengyu – kineski idiomi, Savremeni kineski jezik G5 i G6 – tingli, Kineski epigrafski zapisi, Istoriografski tekstovi dinastije Han

Biografija

Jelena Gledić rođena je 1983. godine u Beogradu. Nakon završene Prve beogradske gimnazije upisuje Filološki fakultet u Beogradu – Grupu za kineski jezik i književnost. Godine 2006/07 odlazi na jednogodišnje usavršavanje na Nanđinškom univerzitetu u NR Kini pod punom stipendijom kineske vlade, gde pohađa kurseve iz oblasti kineskog jezika, lingvistike, istorije, filozofije, umetnosti i filma. Nakon diplomiranja 2007. godine nastavlja master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu – oblast kineska kultura. Oktobra 2008. godine uspešno brani master tezu pod naslovom „Uticaj autocenzure/cenzure na prikazivanje apstraktnih pojmova: slučaj filma ‘Požuda•oprez’ (Se jie) Li Anga“. Doktorske studije pohađa na istom fakultetu – modul kultura, smer studije kulture. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji koju je prijavila juna 2012. godine pod nazivom “Kineski identitet i kultura u savremenim istraživanjima kulturnih razlika”.

Od 2002. godine aktivno učestvuje u radu Istraživačke stanice Petnica kao mlađi, a kasnije kao stručni saradnik seminara lingvistike, a 2007. i 2008. kao ko-rukovodilac međunarodnih naučnih programa. Od 2007. godine radi kao spoljni saradnik Instituta Konfucije u Beogradu, gde učestvuje u osmišljavanju i realizaciji kulturno-nastavnih sadržaja, a od 2011. godine drži i nastavu kineskog jezika za početnike. Od jeseni 2007. godine radi kao saradnik na bibliotečkom fondu Grupe za kineski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, a od jeseni 2009. kao doktorant učestvuje u izvođenju nastave. Oktobra 2010. godine izabrana je u zvanje asistenta. Od jeseni 2010. godine aktivno učestvuje u realizaciji TEMPUS projekta Reforma nastave stranih jezika u Srbiji kao saradnik na projektu.

Bavi se naučnim i filozofsko-teoretskim istraživanjima i pedagoško-mentorskim radom, kao i stručnim, naučnim i književnim prevođenjem, lekturom i korekturom, uređivačkim poslovima i dizajnom. Lektor je i korektor godišnjeg zbornika radova „Petničke sveske“ od 2001. godine. Član je uređivačkog odbora naučnog časopisa „Macrolinguistics“ koji je osnovan u Nanđingu, NR Kina, od 2007. godine. Redovno učestvuje u stručnim konferencijama i objavljuje studije u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima radova i monografijama.

Oblasti interesovanja uključuju studije kulture, obrazovanje i savremene teorije društva, filozofiju, teorije komunikacije, kulturu i film.

Bibliografija


Poglavlja u monografijama:

 • Emptiness in Confucianism, 2012, Sense of Emptiness: An Interdisciplinary Approach, ur. Junichi Toyota, Pernilla Hallonsten i Marina Shchepetunina, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, str. 14-31.
 • Nikolić, J. & Gledić, J. Going Agile – Agile Methodologies in the Education of Global Citizens, u štampi, Going Global: identifying trends and drivers of international education, ur. Mary Stiasny i Tim Gore Obe, monografija u izdanju British Council, London.

Članci:

 • Ikoničnost onomatopeja u stripovima na različitim jezicima, 2001, Petničke sveske, ur. Branislav Savić, 53 str. 345-353.
 • Kulinarska umetnost Kine, 2006, Kultura, ur. Jelena Đorđević, 113/115 I str. 133-146.
 • Pitanje ličnog identiteta u kineskoj misli kroz filmove (Džang Jang, Đao Ven, Vong Karvaj i Ang li), 2006, Kultura, ur. Jelena Đorđević, 113/115 II str. 34-54.
 • Kineski film posle Kulturne revolucije, 2006, Kultura, ur. Jelena Đorđević, 113/115 II str. 57-66.
 • Prenošenje značenja i poimanje jezika: slučaj klasičnog kineskog jezika, 2009, Sintezis, ur. Marko Žilović et al., I/1-2, str. 173-185.
 • Patterns of Stereotype Creation: China and the Chinese in James Bond Films, 2009, Zbornik radova međunarodne konferencije Moderna Kina i njena tradicija, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu i Institut Konfucije, str. 204-221.
 • Film Censorship and Cross-Cultural Concepts of Intimacy and Love: Constituents of Closeness in Different Versions of “Lust, Caution”, 2010, Revista de Estudos Chineses, 6, p. 151-169.
 • Osnovne karakteristike i izazovi istraživanja u savremenoj sinologiji, u štampi, Zbornik radova međunarodne konferencije Philological Research Today održane 2010. godine.
 • Should Nora Leave the Iron House? Revolution and Individual Action in a Collectivist Society Based on Constant Change, u štampi, Zbornik radova međunarodne konferencije 6th International Sinology Forum održane 2011. godine.

Apstrakti:

 • Nikolić, J. & Gledić, J. Employers’ Take on Language Skills: A Case Study. Međunarodna konferencija Language Futures: Languages in Higher Education, Edinburg, Jul 5-6, 2012.
 • Nikolić, J. & Gledić, J. The Impact of Agile Methodologies on Higher Education : a case study. Međunarodna konferencija Patchwork. Learning diversities, Beograd, 30. avgust-1. septembar, 2012.
 • Associative Portrayals of Chinatown: Analysis of Film Plot Keywords, Međunarodna konferencija Evropske asocijacije sinologa, Pariz, Septembar 5-8, 2012.
 • Nikolić, J. & Gledić, J. Going Lean in Higher Education, Međunarodna konferencija Lean Technologies 2012, Novi Sad, Septembar 13-14, 2012.
 • Odrastanje u dijalogu: Dete treće kulture, Međunarodna konferencija Kulture u dijalogu, Beograd, Septembar 28-30, 2012.

Naučni prevodi

 • Andrej Ule: Vrline čovekoljublja (ren) i ličnog dostojanstva (dignitas personalis) u globalizovanom svetu (Andrej Ule: The Virtues of Human-Heartednes (ren) and Personal Dignity (dignitas personalis) in the Globalised Worl). U Zbornik radova međunarodne konferencije Moderna Kina i njena tradicija, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu i Institut Konfucije str. 157-164.
 • Aleksandar Fedotof: O motivu čudesnog rođenja u kineskim, mandžurskim i korejskim mitovima (Alexander Fedottof: On the Motif of Miraculous Birth in Chinese, Manchu and Korean Myths). U Zbornik radova međunarodne konferencije Moderna Kina i njena tradicija, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu i Institut Konfucije str. 74-86.
 • Su Dženglong: Kinesko poimanje ispravnosti i koristi (徐正龙: 中国人的义利观 ). U Zbornik radova međunarodne konferencije Moderna Kina i njena tradicija, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu i Institut Konfucije str. 52-61.
 • Lin Jutang: Životni ideali (Lin Yutang: Ideals of Life). U Almanah Instituta Konfucije u Beogradu, I-II str. 173-197.
 • Bertrand Rasel: Pitanje Kine – odabrana poglavlja (Bertrand Russell: The Problem of China), U Almanah Instituta Konfucije u Beogradu, III-IV str. 63-94.