Mirjana Marinković je rođena 6. juna 1965. godine u Požegi. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Dvostruki je dobitnik Oktobarske nagrade grada Beograda za najbolje radove i uspehe učenika 1979. i 1983. godine i priznanja Učenik generacije 1980. godine.

Studije orijentalne filologije (arapski i turski jezik i književnost) na Filološkom fakultetu u Beogradu upisala je 1984. godine. Diplomirala je za tri i po godine po ubrzanom sistemu studiranja s najboljim uspehom u generaciji (prosečna ocena u toku studija 9,48, na diplomskom ispitu 9,67). Od 15. juna 1988. do 1. marta 1991. bila je zaposlena u RSUP-u SR Srbije. Od 1. marta 1991. do 1. septembra 2000. godine radila je kao istraživač-pripravnik i istraživač u Istorijskom institutu SANU. Na Katedru za orijentalistiku Filološkog fakulteta u zvanju asistenta za turski jezik i književnost primljena je 1. septembra 2000. godine. Završila je postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer za nacionalnu istoriju. Magistarski rad Turska kancelarija kneza Miloša Obrenovića (1815-1839) odbranila je 23. januara 1996. godine. Više puta je boravila na studijskim boravcima i istraživanjima u Turskoj. Doktorsku disertaciju Turska književnost na srpskom jezičkom prostoru 1965-2000. godine odbranila je na Filološkom fakultetu u Beogradu 20. jula 2002. godine. U zvanje docenta za turski jezik i književnost izabrana je 26. juna 2003, a reizabrana 2008. godine. U zvanje vanrednog profesora za turski jezik i književnost izabrana je 3. septembra 2013. godine.

U periodu od 1. oktobra 2004. do 1. oktobra 2006. godine bila je na funkciji upravnika Katedre za orijentalistiku Filološkog fakulteta. Predaje sledeće predmete na osnovnim studijama: Turska književnost 1, Turska književnost 2, Turska književnost 3, Turska književnost 4, Uvod u osmanski turski jezik 1, Uvod u osmanski turski jezik 2, Kulturna istorija Turaka. Na diplomskim studijama drži nastavu iz predmeta Kulturna istorija Turske i Postmoderna turska književnost. U sklopu doktorskih studija predaje sledeće predmete: Turski izvori za istoriju Srbije i srpskog naroda; Tursko-srpske književne veze u 19. i 20. veku.

Mirjana Marinković je 2008. godine postala član tima međunarodnog naučnog projekta Akkerman Fortress pod rukovodstvom prof. dr Viktora Ostapčuka (Victor Ostapchuk – Univerzitet u Torontu) i prof. dr Kerolajn Finkel (Caroline Finkel – Škola za afričke i azijske studije, London), a 2010. godine i nacionalnog naučnog projekta Evropa i Srbi (1804-1918): podsticaji i iskušenja evropske Moderne (Ev. br. 177031) kojim rukovodi dr Slavenko Terzić, naučni savetnik Istorijskog instituta SANU. Od 2012. godine je član Uredništva Srpske enciklopedije i Centra za osmanističke studije u Beogradu. Od marta 2013. godine član je Američke asocijacije za komparativnu književnost ACLA.

Mirjana Marinković je mentor za izradu nekoliko magistarskih radova i doktorskih disertacija i član više komisija za odobrenje i pregled i ocenu magistarskih radova i doktorskih disertacija. Učesnik je više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, kao i naučnih i stručnih tribina. Pored pedagoškog i naučnog rada, bavi se književnim i stručnim prevođenjem. Govori turski, arapski i engleski jezik, a služi se francuskim, ruskim i italijanskim jezikom. Udata je i majka dvoje dece.