УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1, 2 (проф. др Зорица Томић)
Студијски програми/профили: 01, 04, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 29


УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1, 2 (проф. др Александар Петровић)
Студијски програми/профили: 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 37, 38

 


УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1


Наставник: др Зорица Томић, редовна професорка
Трајање: 1 семестар (I, III, V или VII)
Тип предмета: ТМ (теоријско-методолошки)
Статус предмета: ИП
Студијски програми/профили: 01, 04, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 29
Шифра предмета: 0900051
Број кредита: 3


Литература

Сретен Петровић, Културологија, Чигоја, Београд (било које издање).
Марвин Пери, Интелектуална историја Европе, Clio, Београд, 2000.


Испитна питања

I део – из књиге Интелектуална историја Европе

 1. Блиски исток – митотворачки поглед на свет
 2. Јевреји – етички монотеизам
 3. Индивидуална и морална аутономија
 4. Пророци
 5. Грци – од мита до разума
 6. Филозофија – предсократовци, софисти, Сократ
 7. Платон – друштвена теорија
 8. Аристотел – синтеза знања и етичка мисао
 9. Стоицизам
 10. Грчка достигнућа – разум, слобода, хуманизам
 11. Филозофија и право у старом Риму
 12. Рано хришћанство – светска религија
 13. Хришћанство и грчка филозофија
 14. Свети Августин
 15. Хришћанство и класични хуманизам
 16. Рани средњи век и  опадање класичне културе
 17. Позни средњи век – интелектуални процват
 18. Средњевековни поглед на свет – појединац и друштвена хијерархија
 19. Схоластика
 20. Тома Аквински
 21. Наука у средњем веку
 22. Средњи век и модерно доба – континуитет и дисконтинуитет
 23. Ренесанса
 24. Пико дела Мирандола – појам достојанства
 25. Хуманизам
 26. Реформација – домети и доприноси
 27. Мартин Лутер и Џ. Калвин
 28. Средневековне представе о космосу
 29. Ренесансо залеђе научне револуције
 30. Никола Коперник
 31. Ђордано Бруно
 32. Галилео и уобличавање модерног погледа на свет
 33. Јохан Кеплер и закони планетарних кретања
 34. Њутнова синтеза
 35. Френсис Бекон индуктивни метод
 36. Рене Декарт – дедуктивни метод
 37. Бенедикт Спиноза – појам природе
 38. Никола Макијавели – политика реалности
 39. Томас Хобс – Левијатан
 40. Џон Лок – људска природа и природна права
 41. Просветитељство – разум и наука
 42. Волтер и Дидро
 43. Деизам и скептицизам
 44. Монтескје – дух закона
 45. Ж. Ж. Русо
 46. Друштвена мисао просветитеља
 47. Епистемологија, психологија,образовање
 48. Толеранција
 49. Просветитељство и француска револуција
 50. Романтизам и немачки идеализам
 51. Имануел Кант
 52. Хегел


II део – из књиге Културологија:

 1. Појам културе и цивилизације – историја појмова
 2. Рволуционистичка теорија културе
 3. Функционалистичка теорија културе
 4. Теорија културе Ф. Боаса
 5. Теорија кутурних циклуса
 6. Психоаналитичка теорија културе
 7. Појам симбола, алегорије и знака
 8. Култура као систем симболичких форми (Е.Касирер)
 9. Фрејзерово поимање магије, религије и науке
 10. Магија и религија у теорији Б. Малиновског
 11. Диркемово схватање магије, религије и обреда
 12. Мистицизам и „примитивни менталитет“ Л-Л. Брила
 13. Анимизам и тотемизам
 14. Писмо раних цивилизација
 15. Типологија митологија
 16. Сумер и Вавилон
 17. Египатска култура
 18. Култура древне Кине
 19. Култура древне Индије
 20. Цивилизација Лепенског вира
 21. Грчка култура
 22. Византијска цивилизација
 23. Појам мита
 24. Натуралистичка и анимистичка теорија митаУВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2


Наставник: др Зорица Томић, редовна професорка
Трајање: 1 семестар (II, IV, VI или VIII)
Тип предмета: ТМ (теоријско-методолошки)
Статус предмета: ИП
Студијски програми/профили: 01, 04, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 29
Шифра предмета: 0900052
Број кредита: 3


Литература
s
Сретен Петровић, Културологија, Чигоја, Београд (било које издање).


Испитна питања

 1. Теоријски приступи уметности
 2. Структура уметничког дела
 3. Појам естетске рецепције
 4. Вредност и вредновање уметничког дела
 5. Структура естетског акта
 6. Судови укуса и  критика уметности
 7. Кантова типологија укуса и стилова
 8. Конформистички укус
 9. Авангардистички укус
 10. Традиционалистички укус
 11. Елитистичка и тривијална уметност
 12. Појам хоризонта очекивања
 13. Имплицитни и експлицитни читалац
 14. Естетика лепог и естетика ружног
 15. Уживање и уосећавање
 16. Претпоставке модерног укуса
 17. Критика модерног укуса
 18. Појам интелектуалне елите
 19. Компензаторска функција тривијалне књижевности Л. Левентал
 20. Компензаторска функција тривијалне књижевности А. Зилберман
 21. Компензаторска функција тривијалне књижевности П. Биргер
 22. Досељавање на Балкан и стварање државе
 23. Пријем хришћанства и црквена аутономија
 24. Исихазам и монаштво
 25. Јереси у православљу. Богумилство
 26. Језик у средњем веку
 27. Књижевност у средњем веку
 28. Архитектура – манастири и цркве
 29. Сликарство у средњем веку
 30. Стварање модерне српске државе, народни језик и књижевност
 31. Развој црквене и световне архитектуре
 32. Сликарство и вајарство (XV-XIX век)
 33. Појам мита култа и ритуала
 34. Религија, магија и обичај
 35. Жртвени обред
 36. Религија и култ камена
 37. Змија као демонско биће
 38. Змај као демонско биће
 39. Раскршћа и гробља
 40. Рођење детета
 41. Крштење и стрижба
 42. Свадбени обичаји
 43. Народни суд, проклетије и лапот
 44. Погребни обичаји
 45. Додоле
 46. Жртвовање на темељу

 


УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1


Наставник: др Александар Петровић, редовни професор
Трајање: 1 семестар (I, III, V или VII)
Тип предмета: ТМ (теоријско-методолошки)
Статус предмета: ИП
Студијски програми/профили: 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 37, 38
Шифра предмета: 0900051
Број кредита: 3


Литература

Марвин Пери, Интелектуална историја Европе, Клио, Београд 2000, стр. 1-273.
Тихон Шевкунов, Пропаст империје. Византијска лекција (анимирано-документарни филм).


Наставне јединице

1. Академска култура од најстаријег универзитета Наланда до Болоњске декларације
2. Промена климе, митови о потопу и настанак културе
3. Проблем календара и култура мерења времена
4. Винчанска култура
5. Исак Њутн и мит о Аргонаутима
6. Култура Мохенџо даро и култура санскрићана
7. Културна антропологија будизма
8. Дионизијски култови
9. Хипократ и настанак филозофске медицине
10. Платонови антрополошки митови
11. Камен из Розете и дешифровање хијероглифског писма
12. Култура смрти: Христ и Сократ
13. Басијан и Улпијан: проблем кризе римске културе
14. Крсташки ратови у очима Балкана и Блиског истока
15. Византијска култура и последице њене пропастиУВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2


Наставник: др Александар Петровић, редовни професор
Трајање: 1 семестар (II, IV, VI или VIII)
Тип предмета: ТМ (теоријско-методолошки)
Статус предмета: ИП
Студијски програми/профили: 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 37, 38
Шифра предмета: 0900052
Број кредита: 3


Литература

Марвин Пери, Интелектуална историја Европе, Клио, Београд 2000, стр. 275-656.
Годфри Регио, Којаанискатси – живот ван равнотеже (анимирано-документарни филм).


Наставне јединице

1. Растко Немањић и култура преображаја
2. Две Ренесансе: Марсилио Фићино и Френсис Бекон
3. Доба открића и почетак глобалног колонијализма
4. Противреформација и инквизиција
5. Декарт и рађање модерног субјективитета
6. Апсолутизам и либерализам: Томас Хобс версус Џон Лок
7. Дијалектика просветитељства
8. Никола Тесла и однос енергије и културе
9. Култура Маја и механизам нестанка цивилизација
10. Култови катастрофа и краја света
11. Судар цивилизација
12. Национална држава и глобална корпорација
13. Лингвистички и природни диверзитет: настанак и нестанак језика
14. Миланковићев Канон осунчавања и обнова хелиоцентричне културе
15. Појам културне дипломатије