Monika Bala je rođena u Beogradu 05.03.1975., gde je završila osnovnu školu “Vuk Karadžić” i “14. beogradsku gimnaziju”, prirodno-matematički smer. Diplomirala je 1998. godine na Katedri za mađarski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je 2004. završila postdiplomske magistarske studije na smeru Nauka o književnosti. Magistarsku tezu iz oblasti književne recepcije, kao i teorije, analize i prakse književnog prevoda sa mađarskog na srpski jezik pod nazivom “Recepcija Hamvaševih dela Filozofija vina i Nevidljivo zbivanje u srpskoj kulturi” odbranila je pred Komisijom u sastavu: prof.dr Petar Bunjak – mentor; članovi komisije prof.dr Sava Babić i prof. dr Janoš Banjai. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Usmene autobiografije bukovinskih Mađara: upotreba jezika i narativni modeli” radi pod mentorstvom prof. dr Jelene Filipović uz korišćenje interdisciplinarnog pristupa u kome se spajaju metode narativne analize, lingvističke antropologije, teorije etniciteta i hungarologije. Monika je učestvovala na brojnim seminarima iz oblasti mađarskog jezika i književnosti, psihologije, edukacije, interaktivnih nastavnih metoda, NGO Project Management-a u zemlji i inostranstvu (u Irskoj, Mađarskoj, Rumuniji). Pored mađarskog kao maternjeg jezika, govori engleski (Certificate of Advanced in English), španski (C1/1 Nivel Avanzado), ruski (B2 nivo) i nemački jezik (B1 nivo). Volontirala je u NVO za pomoć deci sa posebnim potrebama Dečije srce, na projektu Etnička i socijalna stratifikacija Balkana, Balkanološkog instituta SANU (rukovodilac projekta: dr Biljana Sikimić), kao i na projektu Jezik i identitet u Republici Srbiji, Institut za srpski jezik SANU pod pokroviteljstvom UNESKA (rukovodilac projekta: dr Stana Ristić).

Radno iskustvo:

 • 1999 – 2005 asistent-pripravnik za predmet Mađarski jezik i književnost, Katedra za mađarski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd.
 • 2005 – 2009 asistent za predmet Mađarski jezik i književnost, Katedra za mađarski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd.
 • 2009 – 2012 asistent za predmet Mađarski jezik i književnost, Katedra za mađarski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd.
 • 2012 – viši lektor za predmet Mađarski jezik, Katedra za mađarski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Učešće na naučnim skupovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu:

 • “A magyar nyelvoktatás a Belgrádi Magyar Tanszéken” na naučnom skupu A szegedi hungarológia oktatás 35 éves történetét megünneplő jubileumi konferenciája, Univerzitet u Segedinu, 9. decembar. 2006.
 • “Tamo gde se kulture susreću: Naracije o sopstvu kroz uticaj različitosti. Životne priče mađarske dijaspore u Vojlovici.” na Petom međunarodnom interdisciplinarnom simpozijumu ″Susret kultura″, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 1. decembar 2009.
 • “Rodne razlike u komunikaciji: Životni narativi Mađara u Vojlovici”, na naučnom skupu Jezik, književnost, komunikacija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 15-16. april 2011.
 • Balla, M., Buljanović, S., Ilić M. “Monolingualism versus Multilingualism in Belgrade Today: The Case of Hungarian” na naučnom skupu Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 3, Pécs – Osijek, Univerzitet u Pečuju – Univerzitet u Osijeku, 8-11. jun 2011.
 • “Upotreba manjinskog jezika kao simbola etno-kulturnih vrednosti bukovinskih Mađara u Južnom Banatu ”, na naučnom skupu Jezik, književnost, vrednosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu 27-28. april 2012.
 • Balla, M., Buljanović, S., Ilić M. “Hungarian in Contemporary Belgrade: A Case of Compartmentalised Language”, na Sociolinguistics Symposium 19, Freie Universität Berlin 21-24. avgust, 2012.
 • Balla, M., Buljanović, S., Ilić M. “Hungarian in Contemporary Belgrade: The Role of Language Ideologies”, na International Conference on Minority Languages XIV, Karl Franzens University, Graz, 11-14.septembar, 2013.

Objavljeni naučni radovi:

 • Bala, M. (2007) “Hamvaš kao krizeolog”, Filološki pregled, XXXIV (2), 109-120.
 • Bala, M. (2010) “Tamo gde se kulture susreću: Naracije o sopstvu kroz uticaj različitosti. Životne priče mađarske dijaspore u Vojlovici.” u Subotić, Lj. i Živančević-Sekeruš. ur., Zbornik radova Petog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma ″Susret kultura″, održanog 1. decembra 2009., knjiga 1, Novi Sad: Filozofski fakultet, 395-402.
 • Bala, M. (2012) “Rodne razlike u komunikaciji: Životni narativi Mađara u Vojlovici”, u Lopičić, V. i Mišić Ilić, B. ur., Zbornik radova Jezik, književnost, komunikacija: Književna istraživanja, održanog 15-16. aprila 2011., Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 409-418.
 • Balla, M., Buljanović, S., Ilić M. (2012) “Domains of Hungarian language use in Belgrade” , Linguistics (Jezikoslovlje), 13(2), 565-583.
 • Bala, M., (2013 ) Zbirka testova sa prijemnih ispita iz mađarskog jezika [priredila] Monika Bala, Beograd: Filološki fakultet.

Objavljeni prevodi:

 • Judita Berg (2012) Rumini, Beograd: Kreativni centar.

Oblasti istraživanja i interesovanja:
Teorija, analiza i praksa prevoda (mađarski-srpski). Književna recepcija. Etnolingvistička terenska istraživanja u Vojvodini. Usmena autobiografija. Metodologija nastave mađarskog jezika kao stranog. Usmene istorije. Diskurs analiza. Narativni identitet. Lingvistička antropologija. Teorija etniciteta.