BIOGRAFIJA:

Anđelka Mitrović (1951) osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sremskoj Mitrovici. Studije orijentalistike na Filološkom fakultetu u Beogradu započela je školske 1970/1971, a diplomirala je – na Grupi za arapski jezik i književnost (1974) i na Grupi za turski jezik i književnost (1981). Školske 1975/1976. godine boravila je na specijalizaciji u Egiptu – na Kairskom univerzitetu. Magistrirala je 1977. godine odbranivši rad Mahmud Tajmurovo shvatanje o jeziku. Doktorirala je 1994. godine sa tezom Naučno delo Fehima Bajraktarevića. Od 1977. godine zaposlena je na Katedri za Orijentalistiku – najpre kao bibliotekar, a od 1983. godine kao asistent. Za docenta za orijentalnu filologiju izabrana je 1995. godine, za vanrednog profesora 2000, a za redovnog profesora 2006. godine. Predavala je i predaje više predmeta na osnovnim i postdiplomskim studijama (doktorskim, magistarskim i master) iz oblasti orijentalistike i arabistike. Učestvovala je sa referatima na više međinarodnih i domaćih skupova. Bila je mentor i član komisija u dvadesetak doktorskih, magistarskih i master radova.


UŽA NAUČNA OBLAST – ORIJENTALNA FILOLOGTIJA


PREDMETI

Osnovne akademske studije
  • Uvod u orijentalistiku
  • Morfologija arapskog jezika 1 i 2
  • Morfosintaksa arapskog jezika 1 i 2
  • Fonetika arapskog jezika
  • Uvod u arapske dijalekte
Diplomske akademske studije – master
  • Evropski kolonijalizam i arapski svet
Doktorske akademske studije
  • Lingvistička arabistika 1, 2, 3, 4

dr Anđelka N. Mitrović – BIBLIOGRAFIJA