Др Јелена Вујић, редовни професор, је рођена у Београду где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Катедри за енглески језик и књижевност Филолошког факултета у Београду.У истој високошколској установи је магистрирала 1999. године на тему „Композиција као процес формирања термина у комјутерском регистру у енглеском језику“, а 2003. је одбранила докторску дисертацију под насловом „Флективни наставци у функцији наставака за творбу речи у енглеском језику“. На Филолошком факултету у Београду запослена је од 1998. године. Године 2006, изабрана је за доцента, 2012. за ванредног професора, а 2016. за редовног професора за област Наука о језику, за предмете Дескриптивна граматика 1-4. Менторисала је израду магистарских и докторских дисертација студената после дипполмских студија. Учестовала је на преко 40 научних скупова у земљи и иностранству и аутор је преко 50 научних и стручних радова. Објавила је четири књиге: Основи морфологије енглеског језика (2006), Describing English through Theory and Practice I (2011),Describing English through Theory and Practice II (2012), Конструкционе теме (2016). Проф. Вујић је у уређивачком одбору и стални сарадник часописа Philologia . Члан је следећих међународних удружења: Српског удружења за примењену лингвистику, International Linguistic Association, International ESP Today Journal , North American Society for Serbian Studies (NASSS ), удружења Philologia и SEESA. Сарађивала је са Заводом за унапређење наставе и образовања. Добитник је стипендија: British Scholarship Trust (2000. године) и European Society for the Study of English (ESSE) Bursary for 2004, Type B. Школску 2013/2014 годину студијски је боравила на Универзитету Чикаго у САД као сарадник Центра за источно-европске,руске и евро-азијске студије. Као члан оранизационог одбора учествовала је у оранизовању више међународних скупова из области науке о језику, култури и књижевности. Области интересовања др Вујић обухватају проблеме везане за творбу речи, синтаксу, морфо-синтаксу, конструкциону граматику, контактну лингвистику као и однос граматике и прагматике, jeзик дијаспоре. Као гостујући професор радила је на ФИЛУМ Универзитета у Крагујевцу, Универзитету ,,Медитеран” у Подгорици и Факултету примењених уметности и дизајна, Универзитета у Београду. Од 1.10.2016. проф. Вујић обавља дужност управника Катедре за англистику.

Jelena Vujic (PhD), Full Professor, was born and raised in Belgrade where she graduated from the Faculty of Philology, Belgrade University. She has been employed at the Faculty of Philology since 1998. She defended her MA thesis Composition as a word-formation process in computer register in English. In 2003, she defended her doctoral dissertation Inflection as a word-formation process in English. In 2006, she became an Assistant Professor. In 2012, she was assigned Associate Professorship and in 2016. Currently, she teaches courses in Descriptive grammar of English I-IV. She is a well-published author who has participated and presented her papers at more than 40 of international conferences and congresses world-wide. Her scientific interests include word-formation patterns in English and Serbian, features of loanwords, aspects of inflection, sociolinguistic aspects of the language of the diasporas, gender-markedness issues, etc. She is the author of the following three books: Osnovi morfologije engleskog jezika (2006), Describing English through Theory and Practice I (2011), Describing English through Theory and Practice II (2012), Konstrukcione teme (2016). She has also supervised a number of PhD and master theses. Prof. Vujic is a member of the following professional associations: International Linguistic Association, North-American Association for Serbian Studies, Philologia, Serbian Society for Applied Linguistics and Serbian Society of Anglicists, and SEESA. In addition, she serves as a member of the editorial board of several language journals including ESP Today, Philologia and Belgrade BELLS among others. In October 2016, Prof. Vujic assumed the position of Head of the English Language and Literature Department.

др Јелена Вујић – БИБЛИОГРАФИЈА