Седиште – Контакт / Местоположение – Контакты

Међународни комитет слависта (МКС)
Телефон: +381 11 2187662
Факс: +381 11 2187662
Адреса: Студентски трг 3, 11000 Београд
e-mail: mks@fil.bg.ac.rs