ПРВА ГОДИНА
Народна књижевност
Увод у српску књижевност
Књижевни фолклор
Поетика народне књижевности
Прва година / болоња 2016.
Група 05
Група 06
ДРУГА ГОДИНА
Средњовековна књижевност
Преглед књижевности ренесансе и барока
Књижевност од ренесансе до рационализма
Историја књижевности ренесансе и барока
Историја средњовековне књижевности
Поетика средњовековне књижевности
Поетика књижевности ренесансе и барока
Културна историја Срба
Друга година / болоња 2015.
Група 05
Група 06
ТРЕЋА ГОДИНА
Српска књижевност 18. и 19. века I
Увод у Методику 05
Преглед јужнословенских књижевности
Методика наставе књижевности
Поетика српске књижевности барока, просвећености, класицизма, предромантизма и романтизма
Увод у Методику 06
Јужнословенска компаратистика
Његошева поетика
Методика наставе књижевности и српског језика
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Српска књижевност 18. и 19. века II
Српска књижевност 20. Века
Методика наставе српског језика
Књижевност за децу
Семинар из српске књижевности 20. Века
Методичка пракса 05
Поетика српског реализма
Српска књижевност од модерне до постмодернизма
Генеза прозних облика у новој српској књижевности
Методичка пракса 06
Поетика савремене српске књижевности
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Класици српске књижевности I
Класици српске књижевности II
Tеренско истраживање фолклора (обука за теренски рад)
Теренско истраживање фолклора (индексирање грађе)
Културноисторијски контекст старих књижевности
Интернет и књижевност у настави
Историја читања
Проучавање књижевног дела I: Увод у читање модерне поезије
Проучавање књижевног дела II: Поетика жанра старе српске књижевности
Изборни курс из Методике наставе књижевности и српског језика
Књижевност и медији у настави
Староиндијске приповедне збирке и српска усмена проза
Проучавање књижевног дела III: Стара српска књижевност и Библија
Тумачење књижевног дела: Савремена поезија
Тумачење књижевног дела: Савремена проза
Проучавање књижевног дела IV: Усмено и писано у српској књижевности
Креативно писање
Проучавање књижевног дела V: Књижевност и етнологија
Историја српске књижевности III
ЕВРОПСКИ КОНТЕКСТ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ: Лаза Костић и стари Грци
Изборни предмети – болоња 2015.
Културноисторијски контекст старих књижевности
Класици српске књижевности
Интернет и књижевност у настави
Историја читања
Теренско истраживање фолклора
Версификација у српском песништву
Староиндијска проза и компаративна фолклористика
МАСТЕР СТУДИЈЕ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Техника академског писања
обавезна литература
Завршни испит рад
Методика наставе књижевности
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Текстологија и поетика старе српске књижевности
Карневализација и карневалска култура у европској и дубровачкој књижевности ренесансе
Књижевна имагологија и културни идентитет(и)
Лирски роман у српској књижевности
Певач и традиција – ка поетици усмене поезије
Проза Данила Киша у контексту српске књижевности
Епско и драмско у српској драми
Преводна књижевност у контексту старе српске књижевности
Поетика формулативности
Предања и легенде у систему фолклорне културе
Српска књижевност и филм
Традиција просвећености у српској књижевности
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Aндрић и модернизам
Гностичко искуство и модерна књижевност
Жанрови старе српске књижевности
Историја и поетика народне књижевности
Методологија проучавања старијих српских књижевности*
Приповедачке поетике у српској књижевности 19. и 20. века I
Проблеми песничке самосвести и модерна критичко-теоријска мисао
Слика, симбол и памћење у фолклору
Српска поезија у 20. веку*
Текстологија нове српске књижевности
Теорија у проучавању српске књижевности (Обавезан за модул СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ)
Трагички јунак у српској драми 19. века
Аутопоетички искази у српској поезији од барока до реализма
Књижевно дело и читалачке компетенције ученика
Књижевност и езотеризам
Књижевност и еротологија
Приповедачке поетике у српској књижевности 19. и 20. века II
Проблеми жанра у наставном проучавању усмених прозних облика
Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: драма*
Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: поезија*
Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: проза*
Српска житијина књижевност – структурално-типолошке карактеристике
Српска усмена поезија у јужнословенском контексту
Српска проза у 20. веку*
Усмена историја
Увод у савременe теорије књижевне историје
Црњански и хипермодернизам
 
* Могућа је изборност професора.