Катедре

Катедре су наставно-научне јединице Факултета. Катедре се оснивају у функцији наставног и научног рада за једну или више сродних ужих научних области. Катедре обављају своје активности на свим врстама и нивоима студија, научно-истраживачке послове, као и остале активности из делатности Факултета.

У саставу катедара се образују одговарајуће лабораторије у којима се изводе вежбе и практичан рад са студентима, врше истраживања, експертизе и друге услуге у складу са законом и општим актима Факултета.

На Факултету су организоване следеће катедре:


Чланови катедре су наставници, сарадници и истраживачи у научном звању који су у радном односу са пуним и непуним радним временом на Факултету и који обављају наставно-научни рад из истих или сродних ужих научних области. Сваки наставник, сарадник и истраживач је члан само једне факултетске катедре.

Катедра :

 • предлаже програме предмета који су јој поверени;
 • предлаже покретање поступка за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника;
 • предлаже састав комисије за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника;
 • предлаже распоред наставника по предметима за сваки семестар;
 • предлаже ангажовање гостујућих професора, професора емеритуса и наставника других факултета;
 • даје мишљење о студијским програмима Факултета;
 • подноси извештај о реализацији наставе и испита Већу Факултета;
 • даје мишљење о програмима научних истраживања на Факултету;
 • даје мишљење о научним радовима и научним пројектима у којима учествују наставници и сарадници катедре;
 • стара се о редовном одвијању наставе, као и о њеној покривености уџбеницима и потребном литературом;
 • именује рецензенте уџбеника и других публикација Факултета и разматра и прихвата рецензије истих;
 • подноси предлоге и извештаје из делокруга свог рада на захтев Већа и декана;
 • даје мишљење о захтевима наставника и сарадника за одсуствима у трајању преко 30 дана;
 • обавља и друге послове који проистичу из делокруга катедре, односно у складу са овим Статутом и општим актима Факултета.